האם מותר לתפוס תור עבור חברי

09.04.19

Question

שלום רב
האם מותר  לי על פי ההלכה לתפוס מקום עבור חברי באוטובוס, כגון שחברי מתעכב, או לתפוס לחברי תור בבנק או בחנות וכדומה?

Answer

שלום וברכה

תשובה: מובא בגמ' ב"מ [י, א] המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו, מאי טעמא הוי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים והתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה. ופרש"י - הוי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים: כאדם הבא מאליו ותופס ממון חבירו בשביל חוב שיש לאחר עליו, ובא לקדם עד שלא יתפסנו בעל חוב אחר, ונמצא תופס זה חב בתפיסתו זאת את הנושים האחרים. לא קנה: כדאמר בכתובות, דלאו כל כמיניה להיות קופץ מאליו וחב לאלו, מאחר שלא עשאו אותו הנושה שליח לתפוס. עכ"ל.

מדוקדק מדברי רש"י שאם עשאו שליח לתפוס עבורו מהני. אולם התוס' [שם ד"ה תופס לבע"ח וכו'] חלקו על רש"י, וכ"כ הרא"ש בגיטין [סימן יג], ודייקו מעובדא דיימר בר חשו שאמר לשלוחו לתפוס לו מבע"ח [כתובות דף פד: ושם ד"ה את] דתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קני אפילו עשאו שליח. ע"ש. וביאר דבריהם בפני יהושע [כתובות שם] דהוא משום דהוי שליח לדבר עבירה.

אולם, מסקנת הגמ' היא שאם הגביה מציאה עבור חבירו קנה חבירו, ונחלקו ראשונים בטעם הדבר, לדעת התוס' [גיטין יא, ב] הוא מכח מיגו דזכי לנפשיה זכי לחבריה, ולכן כיון שיכול לזכות המגביה את המציאה לעצמו, יכול ג"כ להגביה את המציאה ולזכות בה לחבירו, משא"כ בחוב דלא שייך מיגו לא שייך לתפוס. ואילו לדעת הרמב"ן רק בחוב שיש שעבוד נכסים על הלווה או על המזיק אז לא מועיל תפיסה של אחר, משא"כ במציאה אין כאן חוב לאף אחד אלא מניעת רווח בעלמא, ולא אמרינן בזה תופס לבעל חוב. [יעוין עוד בספר משפטי התורה ח"ב סימן פה מש"כ בזה].

מעתה יש לדון בכל הנושאים הבאים:
א. ראובן שילם עבור חבריו באוטובוס והם עולים אחריו, אלא ששמעון ג"כ שילם והוא עומד בתור לפניהם, והנה ראובן תופס עבור חבריו מקומות ישיבה באומרו שחבריו כבר שילמו.
לדעת התוס' לא שייך כאן טענת מיגו, כיון שראובן אינו יכול לשבת על יותר ממקום אחד, ולדעת הרמב"ן יש כאן חוב, שהרי ראובן שילם עבור כל הכיסאות, אלא שיש כאן בעיה של לקיחת תור שהוא בגדר עניין של 'צדק ויושר' כלשון המאירי בסנהדרין [לב ,ב]. ולדינא תלוי הדבר אם מנהג המדינה הוא שמקפידים על כך או לא. [היום ברכבות ישנה אפשרות לשמור מקום בקרון הצפוני ע"י תשלום נוסף]. 
ב. ראובן הגיע לדרשה ותפס כיסא עבור חבירו שמעון בשורה הראשונה, והוא לעצמו אינו מתכוין לשבת בשיעור אלא הוא רק תופס לחבירו עד שהוא יבוא, האם אומרים מגו דזכי אנפשיה זכי אחבריה. ומה הדין אם תופס עבורו ועבור חבירו.
אם ראובן תופס רק בשביל שמעון והוא עצמו אינו יושב בשיעור, לדעת התוס' מותר, מכח מיגו דזכי אנפשיה, ולדעת הרמב"ן ג"כ מותר שאין כאן חוב. ואם תופס ראובן עבורו ועבור שמעון, לדעת התוס' אסור, ולדעת הרמב"ן מותר, ולדינא תלוי במנהג המקום.
ג. ראובן אומר לשמעון חבירו שחנותו נמצאת ליד הדואר, 'תקח מספר בתור עבורי ותתקשר אלי שיגיע קרוב למספרי' אי שפיר עביד בכה"ג.
לדעת התוס' אם שמעון לוקח מספר אחד רק עבור ראובן, יתכן ששייך בזה מיגו דזכי ומותר, ולדעת הרמב"ן ג"כ מותר, אלא שיש בזה חסרון מצד היושר והצדק וכנ"ל. ואם שמעון לוקח ב' מספרים אחד עבורו ואחד עבור ראובן אסור לדעת התוס', ואילו לדעת הרמב"ן מותר, אלא שיש בזה משום גניבת תור וכנ"ל.
ד. מי ששילם עבור כמה כיסאות באוטובוס, האם יכול לשבת על כמה כיסאות בנוחות, באומרו שאין הוא אוהב לשבת ליד אחרים כיון שהוא אסטניס.
הנה, מצד אחד הרי שהוא שילם על כל הכיסאות, אלא דלא מסתבר שמנהג המדינה לוותר על דבר כזה, דאטו כל אחד שיש לו איזה שגעון יעשה כן בציבור, ובזה אמרינן ליה שאם הוא כזה איסטניס שיקח לו מונית פרטית, ולא יגרום צער לציבור.

Comments