דלת מכונית שנמעכה באותו מקום שהיה שם מעיכה מקודם

25.06.19

Question

שלום רב
כשיצא ראובן מבית הכנסת מיד לאחר תפילת שחרית ראה שהדלת של מכוניתו מעוכה ופתק מונח על החלון האומר: 'פגעתי בך בטעות, תתקשר אלי ונסתדר במחיר הנזק'. ראובן ראה בפתק זה נחמה במקצת, אמנם, הסתפק כמה לחייב את המזיק כיון שכבר הייתה באותה דלת מעיכה קטנה שהוצרכה לצביעה, אלא שראובן אמר שאלמלא הנזק שקרה כעת לא היה מתקן את אותה מעיכה שהייתה כיון שהיא הייתה קטנה ולא ניכרת כ"כ באופן המפריע לעין, משא"כ בנזק הנוכחי שהוא נזק גדול ביחס למה שהיה, ואינו יכול שלא לתקנו. על כן שאלתו בפיו האם להתחשב בנזק שקדם ולחייב פחות או לא.

 

Answer

שלום וברכה

תשובה:
 הנה, אע"ג שלכאורה היה מקום להצדיק את דברי ראובן באומרו שאלמלא הנזק הנוכחי לא היה מתקן את הרכב כלל, ולכן נחייב את המזיק בתשלום מלא על כל הדלת.
אולם, אין זה נכון, כיון שסו"ס אע"ג שראובן לא היה מתקן את הדלת מהנזק הראשון, מ"מ עתה ייהנה מדלת חדשה ובודאי שיש בהנאה זו שווי ממוני לראובן, ולכן יש לחייבו מדין נהנה.
אלא דכיון שההיזק הראשון היה מזערי לעומת הנזק הנוכחי, יש לראובן להשתתף עם המזיק בתיקון לפי ערך הנזק. ומקובל לומר לניזק כמה היה מוכן להוסיף מכספו על מנת לתקן את הדלת של המכונית כפי שהייתה קודם ההיזק הנוכחי ולקבל דלת חדשה, וסכום זה ישלים למזיק, כמבואר בנתיבות המשפט [סימן קמח] והובא בספר משפטי התורה ח"א [סימן כב - כג] יעוין שם בדין שומא בנזיקין. וברור שאת השומא יעריך שמאי מומחה ולא נסמוך על הניזק או המזיק בהערכתם.

פגע ברכב ולא רוצה לתקן

רכב שפגע ברכב חבירו והזיקו בגופו של הרכב דהיינו 'פחחות', הניזק בירר את עלות התיקון ע"י המוסך מורשה שלו. ואילו המזיק טוען שהוא רוצה לקחת את הרכב לחבירו שגם הוא פחח ויתקן את הרכב. אולם, הניזק מתעקש שדוקא מוסך מורשה יעשה את העבודה. זאת ועוד שואל הניזק האם הוא יכול לדרוש את התשלום עבור הנזק ולהשאיר את הרכב ללא תיקון. וכן תובע הניזק את דמי השבתת הרכב לימי התיקון כיון שהוא רכב 'עבודה' ונגרם לו הפסד.

לעניין דרישתו של הניזק למוסך מורשה, נלע"ד שבנזקי 'פחחות' אין שום מעלה במוסך מורשה, ועל פי רוב גם לעניין שאר דברים הוא כן, חוץ מהמחירים המופרזים הנדרשים שם. אולם, אם זה מוסך מורשה של חברת הרכב עצמה, והוא אחד שתמיד נוהג לעשות את כל הטיפולים לרכב באותו מוסך אזי יש מקום לדבריו, באופן שהיו נזקים שלא קשורים לפחחות. מיהו, המחיר הממוצע מבין המוסכים הוא הדרך הישרה אם אכן העבודה נעשית במקצועניות כמו בשאר המקומות, דאין המזיק צריך לשלם על שם של מותג וכדומה, אם יכול לתקן את ההיזק שקרה ללא שום שינוי. [יעוין באול"צ ח"א סימן יא בחו"מ שהאריך בדין שומא, ובקונטרס הישר והטוב ח"ד סימן לא].

אם אכן רוצה המזיק לתקן את הרכב ע"י הפחח שלו באופן מקצועי רשאי לעשות כן. מיהו אם הניזק דורש את שכר ההיזק ואינו חפץ לתקן וכו' רשאי לדרוש כן, וישלם הניזק כפי ההערכה ממוצעת של ג' מוסכים שונים שיעריכו את אומדן הנזק.
לגבי דמי השבתת הרכב אין לחייב את המזיק כיון שלא הייתה לו כוונה להיזק והוי ליה גרמא בנזקין. [יעוין בחו"מ סימן שפו'].
וכבר הארכנו בכל הנ"ל בשו"ת ומשפטי פיהו ח"א [סימן קמח - קמט] עיין שם.
 

Comments