קיבל החזר מס בטעות מאמריקה

05.07.19

Question

שלום רב
ראובן הינו אזרח אמריקאי שעלה להתגורר בארצנו הק', וכדרכו כבכל שנה למלאות טפסים להחזרי מס ממדינת ארה"ב, והנה השנה נדהם ראובן שקיבל בטעות 'החזר מס' גבוה מאוד באופן מוחלט שנפלה טעות בידם. ראובן שאל וחקר עם כמה אנשי מקצוע המתעסקים בעניינים אלו, ואמרו לו שאין שום סיכוי שחברת המיסוי בארה"ב תעלה על התקלה, ואישרוהו 'זכית מן ההפקר'! אמנם, ראובן אדם ישר ותמים ושאלה בפיו האם בכל זאת יש כאן מצות השבת אבידה לעכו"ם.

 

Answer

שלום וברכה

תשובה: 
הנה, מובא בשו"ע [סימן רס' ס"א] 'אבידת העכו"ם מותרת שנאמר "אבידת אחיך", והמחזירה ה"ז עובר עבירה מפני שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה, ואם החזירה לקדש את השם כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, ה"ז משובח, ובמקום שיש חילול השם אבידתו אסורה, וחייב להחזירה. ובכל מקום מכניסים כליהם ככלי ישראל מפני דרכי שלום'. ע"כ.

וכתב הטור דלא מבעיא כל זמן שלא הגיעו לידו שאינו מחויב לטרוח אחריה ולהשיבה לעכו"ם אלא אפילו אם באת לידו מותרת.

מבואר בשו"ע הנ"ל שישנו איסור בהשבת אבידה לעכו"ם בזמן שאין שם עניין של קידוש שם שמים, והובא בספר פתחי חושן [פ"א הערה נו] בשם ספר 'שדה הארץ' שאפילו אם יש ספק אם יהיה קידוש ה', לא ישיב אבדתו של העכו"ם, שלא יעבור על איסור ד'לא יאבה'. מעתה כאשר יהודי מוצא חפץ השייך לנכרי, ובהשבת האבידה לנכרי יש ספק אם ידע הנכרי שיהודי הוא שהשיב לו את האבידה, אסור להשיב לו אבדתו. ובספר ים של שלמה [הגוזל בתרא סימן כ'] הגדיל לומר שאם דעתו של המשיב היא בשביל שישבחו אותו ולא משום אמונת ישראל, אסור להחזיר, ורחמנא ליבא בעי.

כיוצא בזה ראיתי שנשאל הגאב"ד שטרנבוך שליט"א בשו"ת תשובות והנהגות [כרך ה סימן שעט] אודות חברת ביטוח של עכו"ם שטעו מעצמם ונתנו ללקוח יותר מהמגיע לו, האם יש לו חיוב להשיב את ההפרשים וז"ל: קבלתי שאלתו האם חייב להחזיר לחברת ביטוח מה ששילמו לו בטעות יותר מהמגיע לו, ומביא בעצמו את דברי הרמ"א [חו"מ סי' שמ"ח סעיף ב'] שאסור להטעות עכו"ם אבל אם טעה מעצמו מותר, אבל מציין דברי א"ז ב"באר הגולה" (שם) שאם החזיר האבידה לעכו"ם כדי שיפארו את ישראל הרי זה משובח, וכן הדין בהחזרת טעות שטעה עכו"ם מעצמו, ומסיים וז"ל "ואני כותב זאת לדורות שראיתי רבים גדלו והעשירו מן טעות שהטעו הגוי ולא הצליחו וירדו נכסיהם לטמיון ולא הניחו אחריהם ברכה וכמ"ש ב"ספר חסידים" [סי' תתרע"ד], ורבים אשר קידשו השם והחזירו טעויות הגוים בדבר חשוב גדלו והעשירו והצליחו והניחו יתרם לעולליהם", הרי אף שסבל "הבאר הגולה" כ"כ מהעכו"ם שיצא כפליט מחוסר כל מעירו, לא ביקש לנקום רק דרש קידוש השם, ושואל האם גם במקרה של טעות של חברת ביטוח צריך להחזיר.

ונראה שאם רק העכו"ם המקבל יודה ליהודי ששולח לו בחזרה, לא מספיק, רק צריך שרבים ידעו ויפארו מעשיו, וכן פירש מרן הגאון דבריסק הגריז"ס זצ"ל על הפסוק "וכסף משנה קחו בידכם" [בראשית מ"ג - י"ב] שציוה יעקב אבינו לבניו להחזיר את הכסף הנמצא באמתחותיהם בגלוי שיראו הכל, והדבר תמוה שאיסור גמור להחזיר אבידה לעכו"ם, אלא דמבואר ברמב"ם [פרק י"א דגזילה ואבידה ה"ג] שאם מחזיר לקדש את השם כדי שיפארו ישראל וידעו שהם בעלי אמונה הרי זה משובח, ולכן כיון שההיתר רק מפני קידוש השם ציוה יעקב להשיב בגלוי ובפרהסיא.
ולפי זה השבה ל'פירמה' איננה כמו לאדם פרטי שכשבא ומשיב לידו משבחו העכו"ם ומודיע, רק 'הפירמה' יקבלו וישמחו שנמצא אדם שמחזיר להם אבל לא יפרסמו זה, וא"כ אין כאן קידוש השם ואין מצוה להחזיר, ואדרבה ראוי לחשוש שאסור להחזירו כמו באבידת עכו"ם שאסור ועונשו חמור. עכ"ל.

ע"כ נראה שה"ה לנד"ד, דאם אכן אין שום סיכוי שיודע הדבר, אין על ראובן חובת השבת אבידה והרי הוא בכלל אבידת העכו"ם שמותרת.
 

Comments