דין מצלמות אבטחה בשבת

26.07.19

Question


שאלה.
אנחנו מתגוררים ברובע ה19 בפריז, ושאלתנו אם מותר להפעיל בערב שבת מצלמת אבטחה בפתח הבנין שתפעל בשבת בכל עת שיעבור שם אדם ותמונתו תשודר למסך המותקן בביתו ותשמר במחשב מספר ימים, או שיש בזה איסור ולפני עור לא תתן מכשול, שהרי מזמן הוא מכשול- איסור שבת בפני העוברים בשבים שתנועותיהם מצתלמות.

 

Answer

תשובה:
נכון להחמיר לכתחילה שלא להפעיל את מצלמות האבטחה במקומות שממילא מאובטחים ואין שום צורך הכרחי בצילום תמידי של הרחוב. ובשעת הצורך כגון בשכונה שבה הביטחון האישי או ביטחון הרכוש מעורער, מותר להפעיל לכתחילה את מצלמות האבטחה ואין איסור לעבור באותו מקום בשבת הגם שהיא מופעלת אוטומט בכל זמן שעוברים מולה. 

נימוקים:
לשאלה זו אם מותר להפעיל מצלמות אבטחה בשבת הפועלות באופן אוטומטי המצלמות את העוברים ושבים ומתעדות את תנועותיהם בדיסק המחשב נדרשו גדולי הדורות האחרונים אודות הליכה ברחובות הרובע היהודי בשבת שכידוע רושת כולו במצלמות אבטחה, וכבר האריכו בזה מאוד מרן הגר"ע יוסף בשו"ת יביע אומר (ח"ט או"ח סימן ל"ה) ומרן הגרי"ש אלישיב (בפסקי תשובות החדש סימן רע"ו אות ח ובספר אורחות שבת פט"ו הערה נ"ה) ומרן הגר"ש ואזנר בשו"ת שבט הלוי (ח"ט סימן ס"ט). וכעין זה דנו  בשו"ת רבבות אפרים (ח"ג סימן רמ"ז) והגר"מ שטרנבוך בשו"ת תשובות והנהגות (ח"ג סימן ק"ט) ובשו"ת באר משה (חלק ו' קונטרס אלקטריק סימן פ"ב) ובפסקי תשובות החדש (סימן רעו אות ח') בענין מצלמות המוצבות בפתחי הבתים לשמירה, וכבר קדמום בשאלה זה הגר"מ פיינשטיין בקובץ תחומין (חלק י"ד) ובשו"ת בצל החכמה (ח"ו סימן סה).
וקודם שנביא את עיקרי הדברים נדגיש שלא מצינו שעסקו גדולי רבותינו הנ"ל אלא בענין הצבת המצלמה והפעלתה לצורך הכרחי בלבד, כגון שמצויים שם גנבים ופושעים ושאר אינשי דלא מעלי, כי כפי שיראה המעיין בספרי תשובותיהם יראה שרבות עמלו להתיר הדבר הגם שיש כמה וכמה צדדים לאסור כגון משום עובדין דחול, ופסיק רישא ועוד כהנה וכהנה.
עוד נקדים שיש מהפוסקים אשר חילקו בין מצלמות אבטחה שתוכן הסרט נשמר במחשב ימים רבים שיש צד לאסור בזה משום כתיבה, לבין מצלמות שאין בהם כרטיס זיכרון אלא התוכן נראה במסך ונמחק מיד [או תוך עשרים וארבע שעות]. ומאחר שכבר הרחיבו בזה הפוסקים מאוד בספרי תשובותיהם נקצר ולא נאריך כאן להביא את כל משאם ומתנם, רק נביא את עיקרי הדינים והשיטות.
בענין מצלמות שאין בהם כרטיס זכרון לא מצינו מי שהחמיר לאסור לעבור מולם בשבת, ופסקו להיתר מחמת שני טעמים. א. כי אין זה דרך כתיבה העומד לימים רבים. ב. משום דהוי פסיק רישא דלא ניחא ליה דבאיסור דרבנן שרי לכתחילה. [מן הראוי לציין שכמעט ולא נמצאים מצלמות אלו בשמוש מלבד במכשירי האינטרקום שבלאו הכי נדיר למצוא כאלו שפועלים כל העת].
מכאן באו כמה פוסקים לאסור על מעבר מול המצלמות החדישות שמתקיים הצילום לימים רבים, שהצילום מוזן למחשב. עוד יש מי שכתב (הגרב"צ רבינוביץ בקובץ נזר התורה חלק ט"ו) צד לאסור להלך ברחובות הרובע היהודי בשבת משום שהצילום ניחא ליה בכך שמקבל תחושת ביטחון מעצם מה שהום מצולם ונראה.
ברם לענין מעשה הסכימו הגר"ע יוסף, הגרי"ש אלישיב, והגר"מ שטרנבוך ועוד רבים מאחרוני זמנינו להקל בזה בשעת הצורך דוקא  כגון ברחובות הרובע היהודי ובשאר מקומות שיש אינשי דלא מעלי וכדו' מחמת כמה צירופים להקל [והעיד הגר"ע יוסף בסוף תשובתו שם שכך היא דעת הגרש"ז אוירבך גם כן]. א'. דברי החת"ס סוף סימן רנ"ב דכל שנעשה ממילא ולא בידיים ממש אף שדרכו בכך ונעשה מיד אין זה מלאכה דאורייתא אלא גרמא. ב'. דעת הרשב"א המובא במג"א סימן שט"ז ס"ק יא שכשאין קשר בפועל ממש עם המלאכה כגון ספסל ועושה חריץ, הגם שנעשה על ידו, כל שאינו מתכוין מותר. ג'. דעת כמה פוסקי זמננו שגם בהזנת נתונים לדיסק אין בו אלא איסור דרבנן, כמובא בפסקי תשובות שם. ועוד כתב הגרי"ש אלישיב הו"ד בספר ארחות שבת (פט"ו הערה נה) להקל בזה בשעת הצורך דכיון שלא הוי כתיבה כאורחיה דאין דרך האדם לכתוב בצורה שעומד מול המצלמה וע"ע בשו"ת שבט הלוי ח"ט סימן סט.
סיכום: כאמור, לכתחילה באם אין שום צורך בצילום תמידי של הרחוב יש להחמיר שלא להפעיל את מצלמות האבטחה. ובשעת הצורך, מותר להפעילה ואין איסור לעבור באותו מקום בשבת הגם שהיא מופעלת אוטומט בכל זמן שעוברים מולה. 

 

Comments