מצא אבידה, הכריז עליה ונגנבה ממנו

02.08.19

Question

שלום
אני גר בשכונה שכולם יהודים, מצאתי שעון שיש בו סימנים ולקחתי אותו לבית על מנת להכריז עליו בבית הכנסת, תליתי מודעה והגיע שמעון וטען שהשעון שלו ואף נתן לי סימנים, אולם כאשר ניגשתי לחדר על מנת להביא את השעון לא מצאתי אתו, אחרי חיפוש מרובה הבנתי שהשעון נגנב ממני, שאלתי היא האם אני חייב לשלם לשמעון את מחירו של השעון.

Answer

שלום רב
תשובה: אם לא פשעת בשמירה, וכך נראה מדבריך אתה פטור מלשלם על האבידה.


מקור: עפ"י ההלכה  כל מי שמוצא אבידה מוגדר כשומר אבידה, שכן מפורש בתוספתא דבבא מציעא [פ"ב ה"ט] וכן הוא בגמ' ב"ק [נז, א], ברם ישנה מחלוקת בגמ' ובפוסקים (כדלהלן) האם שומר אבידה הוא כשומר שכר או כשומר חינם, ובזה תלוי פסק ההלכה אם שומר האבידה חשוב כשומר שכר יש לחייבו על גניבה, ואם הוא כשומר חינם יש לפוטרו, אא"כ פשע בשמירתה דאז יש לחייבו, במקרה שלך שמרת את השעון בחדר, ואין זה בגדר פשיעה.
ונבאר: מובא בפרק הכונס [שם נו, ב] מחלוקת אמוראים בין רבה לרב יוסף האם שומר אבידה הוא כשומר שכר או שומר חינם. רב יוסף נקט שהוא שומר שכר שהרי פטור הוא מילתן פרוטה לעני כל זמן שמתעסק בה (כיון שאם יבוא עני לבקש צדקה הוא פטור מליתן לו כיון שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, נמצא שמשתכר ע"י האבידה, סמ"ע ס"ק טז') ואילו רבה נקט שהוא כשומר חינם (דמעיקרא הוא שומר חינם והנאה זו של הפרוטה באה לו ממילא, נתה"מ ביאורים ס"ק ג) ופרוטה דרב יוסף מילתא דלא שכיחא היא.
בב"י בהלכות אבידה [סימן רסז'] הביא בשם הרמב"ם דפסק להלכה כדברי רב יוסף דשומר אבידה הינו שומר שכר, ואילו בטור הביא בשם הר"י והרא"ש דפסקו הלכה כרבה דשומר אבידה הרי הוא כשומר חינם. ואכן, בשו"ע [שם סעיף טז'] פסק מרן להלכה כרב יוסף שכן פסקו רבנו חננאל, בעל הלכות גדולות, הרי"ף והרמב"ם. ואילו הרמ"א ציין דברי החולקים הלא הם הר"י והרא"ש.
מיהו, הרמ"א בסוף דבריו ציין שיש לעיין בהלכות הלואה בסימן עב' ס"ב וכפי שנפסק שם לענין משכון שנלקח ע"י המלוה ונגנב ממנו  שהוא ספיקא דדינא ה"ה לכאן. וכ"כ הש"ך [ס"ק יד] דהוא ספיקא דדינא אם נחשב שומר אבידה לשומר שכר או שומר חינם, ושכן דעת הרמ"א והסמ"ע שם, והאריך לדחות דברי הרש"ל שהכריע בין מחלוקת הרמב"ם לרא"ש שהדין כהרא"ש דהוי שומר אבידה כשומר חינם.

פירוש הדברים דאם אמרינן ספיקא דדינא אזלינן בתר המוחזק, ומעתה אינך חייב לשלם לשמעון עבור השעון כיון שאתה מוחזק בממונך, ועל שמעון להביא ראיה שהלכה כדבריו, אולם אם הלך שמעון ותפס מנכסיך כנגד שווי מחיר השעון אין מוציאין ממנו כיון שהוא מוחזק, ועליך להביא ראיה שהלכה כדבריו.

ברם, כ"ז שייך לומר להיוצאים ביד רמ"א דספיקא דדינא הוא ואזלינן בתר המוחזק, אולם לבני ספרד הפוסקים כדברי השו"ע, הלכה פסוקה היא כרב יוסף, ששומר אבידה הוא כשומר שכר וצריך אתה לשלם עבור השעון כדין כל שומר שכר שנגנב ממנו החפץ ששומר עליו. ואם שניכם מבני ספרד אין המוחזק יכול לטעון קים לי כשיטת הרמ"א ודעימיה, ואם המוחזק הוא מההולכים בשיטת הרמ"א ורוצה לטעון קים לי כדבריו, נחלקו בזה גדולי הפוסקים ועוד חזון למועד ואכמ"ל.

מיהו, יש להסתפק טובא בזמננו האם שייך לומר על שומר אבידה שהוא כשומר שכר, כיון שפרוטה דרב יוסף כלל לא מצויה, שהרי יש מקום גדול לומר שדוקא דברים כמו בגדים וספרים שצריך לשוטחם או לנערם כדאיתא בגמ' ישנו דין שפטור ליתן צדקה לעני, שעוסק במצוה פטור מן המצוה, מיהו, אבידה המונחת בביתו של אדם לא יפטר מליתן פרוטה לעני כיון שיכול לקיים שתיהם כדמוכח בגמ' בסוכה [כה, א], וגם סברא הוא דאטו אדם שיש לו תפילין בראשו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו יפטר מן המצוות, בודאי שלא. אולם, יש שטענו דיתכן ודי בעובדה שברגע הטיפול באבידה משלקחה לביתו - הוא נפטר מצדקה - הרי שיש לו תועלת באבידה זו [חיסכון פרוטה], מכאן ואילך - דינו כדין שומר שכר.

ומ"מ, בנד"ד קשה לחייב את השומר על הגניבה כדין שומר שכר ואפילו אם תפס שמעון נראה דמפקינן מיניה, אא"כ פשע השומר בשמירתו דאז יש לחייבו מדין שומר חינם שפשע לכו"ע.

Comments