שותף בעסק המחלל שבת

09.08.19

Question


שלום לרב
אני וחבר טוב בעלים של רשת חנויות משגשגת ופורחת בעיר ניו יורק אשר עובדים ז' ימים בשבוע בעו"ה. לימים  החלטתי לחזור בתשובה, וכשנודע לי על עניין שמירת השבת ותוקף חילולה, אני רוצה לדעת כיצד לנהל את עסקי כאשר השותף שלי לא מוכן לסגור את רשת החנויות בשבת?

 

Answer

שלום רב
תשובה: במקרה שלך כאשר השותף הינו מחלל שבת בפרהסיא אין היתר לחלוק את הרווחים של שבת עימו, ואני מציע לכם לעשות שותפות עם הגוי שהוא יפתח את החנות בשבת ויקבל שכרו מזה ואתה תטלו כנגד זה בימי החול, ומ"מ אתה צריך ללכת לפני חכם המבין בעניינים אלו בכדי שתשמע את כל הפרטים.


מקור: הנה בסוף פרק לפני אידיהן [עבודה זרה כב א] מובא: "ישראל ונכרי שקיבלו שדה בשותפות, לא יאמר ישראל לנכרי טול חלקך בשבת ואני בחול, לפי שנעשה שלוחו על חצי היום המוטל עליו [רש''י]. ואם התנו מתחילה - מותר". כלומר, שם קודם קבלת העסק התנה עימו שעסק של יום השבת יהיה שלך ושל יום ראשון יהיה שלי - מותר, מפני שלא קיבל הישראל כלל העסק של שבת, ואין הנוכרי שלוחו (שם). ואם באו לחשבון - אסור.

ותו שואלת הגמ' [שם] איבעיא להו: סתמא מאי? ולא נפשטה הבעיא, עיין שם. ופירש רש''י: סתמא – שקיבלו סתם ועשו סתם, נוכרי בשבת וישראל בחד בשבת, ולא אמר ישראל מעולם ''טול אתה בשבת ואני בחול'' - מהו לחלוק סתם בשווה, ולא יזכיר ישראל את השבת, עכ"ל.

ביאור הדברים: דשמא אין האיסור אלא כשאומר לו:' טול אתה בשבת ואני בחול', דזהו כאומר לו מפורש - היה שלוחי בשבת ואני אהיה שלוחך בחול. אבל בסתם - הכל יודעים שאסור לישראל לישא וליתן בשבת אף על ידי שליח, וממילא הנוכרי עושה לעצמו בשבת והישראל עושה לעצמו בחול. ואף על גב דאין מחשבין שזה יטול רווח השבתות וזה רווח של יום החול - אין דרך השותפין לדקדק בכך ומוותרים זה לזה. [ערוך השולחן]

והנה הרא''ש פסק הבעיא לקולא. וכתב הטעם, דכיוון דספיקא דרבנן הוא - הולכין להקל, עיין שם. וזהו שכתב הרמ''א בסעיף א', דיש מתירין השכר בדיעבד, אפילו לא התנו, וחלקו סתם, ונראה לי דבהפסד גדול - יש לסמוך עלייהו, עכ"ל.
אבל שלא בהפסד גדול - אסור. והטעם, דהרי''ף השמיט בעיא זו, וגם מדברי הרמב''ם נראה להדיא לאיסור, שהרי הרמב''ם מיירי בסתם, וזהו דעת רבינו הבית יוסף. וכך פסק בשולחנו הטהור.

הנה כל הנ"ל אמור בין שעושה העסק עם העכו"ם או אם ישראל המחלל שבת בפרהסיא, אלא שישנם עוד בעיות נוספות אשר דנו בהם הפוסקים כאשר מדובר בישראל מומר: 
א) "לפני עיור לא תיתן מכשול".
ב) מסייע בידי עוברי עבירה.
ג) נהנה ממעשה שבת. ובפרט באופן שהעסק לא יכול להתקיים ללא עזרתו של שמעון בהשתתפותו בעסק, [עיין אגרות משה ח"א סי' צא ובשו"ת ציץ אליעזר ח"כ סי' כ].

ע"כ אין דינו של זה כעושה עסק עם העכו"ם אלא חמור ממנו, ולכן נראה שאין לך היתר לחלוק הרווחים עם חברך באחד מימי השבוע כנגד השבת ועכ"פ יש להתייעץ עם חכם גדול הבקי טובא בעניניים אלו שמסובכים ומורכבים מאוד.

Comments