מי שמצא אבידה כיצד מכריז

26.07.19

Question

שלום
אנחנו באופן תדיר מוצאים כל מיני אבדות ברחוב או במקומות ציבורים וכל פעם מחדש אין אנו יודעים כיצד לנהוג לגבי כיצד והיכן מכריזים על האבידה, אשמח אם הרב יפרט לנו את סדר הדברים כיצד מכריזין על האבידה, והיכן חובה עלינו לפרסם ובמשך כמה זמן אנו אמורים לפרסם ולהמתין לבעל האבידה.

 

Answer

שלום רב

תשובה: ישנם ג' מהלכים, על איזה חפץ חובה להכריז, כיצד לבצע את ההכרזה בםועל, ולכמה זמן צריכים להכריז, יעוין במקור ותרוו נחת.

מה להכריז -
הנה, בגמ' ב"מ [כח, ב] נחלקו רב יהודה ורב נחמן בשעה שמכריז על אבידה כיצד מכריז, כגון שאם מצא בגד יכריז "מצאתי בגד" והלה יתן סימני הבגד וכדומה, או יכריז סתם שמצא אבידה ולא יפרט איזה סוג, ונפסק להלכה כרב נחמן שמכריז את סוג האבידה ולא חוששים לרמאים. והטעם שאין מכריזין סתם אבידה הוא בכדי לקרב הדבר לבעל האבידה בכל מה שאפשר ליתן את לבו שאבידתו נמצאה ויבוא ויתן את סימניה [סמ"ע ס"ק ה].
וכן נפסק בשו"ע [סימן רסז' סעיף ד] וז"ל: כיצד מכריז, אם מצא מעות מכריז מי שאבד לו מטבע, וכן מכריז מי שאבד לו כסות או בהמה או שטרות ויבא ויתן סימניה ויטול, ואינו חושש (לרמאי) מפני שהודיע מין האבידה לפי שאינו מחזירה עד שיתן סימנים מובהקים.

נמצאנו למדים שצריך לכתחילה לפרסם איזה סוג האבידה שנמצאה - בגד, שעון, תיק וכדומה, ולא לפרסם 'נמצאה אבידה' בלא להגדיר איזה סוג של אבידה, דבזה בעל האבידה לא יעלה בדעתו שזו אבידתו.

כיצד להכריז - כתב בשו"ת אגרות משה [חושן משפט חלק ב סימן מה] הנה בענין נתינת מודעות להשבת אבידה, מספיק שיתלה מודעות במקומות ציבוריים כגון בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמקומות אחרים שרבים מצויין שם, כגון אצל המעליות של בתים הגדולים כמו שבזמן המקדש היה מכריז בג' רגלים בירושלים כדאיתא בב"מ [שם] אף שאי אפשר שהכל ישמעו, סומכין על כך שכל מי שאבד לו אבידה יבוא לשמוע, וגם חברא חברא אית ליה וה"ה לפרסום מודעות דחברא חברא אית ליה, אבל אין מטריחין את המוצא יותר מלהכריז במקומות שרבים מצויים.
בעיתונים שידוע שקוראין אותם, גם שהוא דבר טוב להכריז שם, מיהו אינו מחוייב להוציא הוצאות ולחייב את המאבד לשלמו, וגם יכול המאבד לטעון כי אף על ידי המודעות האחרות היה יודע מי מצא אבידתו עכת"ד.
ברם, בימינו ישנם 'מקומונים' בכל עיר שניתן לפרסם בהם עבור האבידה ללא כל עלות, ולכן אם מדובר בחפץ יקר ערך וכדומה כדאי לפרסם שם שזה יותר מקרב את האפשרות למצוא את הבעלים.
מיהו פשוט שאינו מחוייב לפרסם בכל הבתי כנסיות שבעיר אלא יוצא ידי חובתו ע"י שמפרסם בכל הבתי כנסיות הנמצאות באותו אזור שבו מצא את האבידה, ואם מצא באזור קניות וכדומה שאין בקרוב מקום בתי כנסיות וכדומה מסתבר שיכריז על ידי תליית מודעות באזור בו נמצאה האבידה ודיו.

כמה זמן יש להכריז - בקונטרס "השבת אבידה" כתב בשם הגר"ע אויערבאך שליט"א שמסתבר שיש לתלות את המודעה במשך זמן כזה שכל מי שעובר שם כבר ראה את ההודעה והוא בערך בין שבוע לשבועיים.
אם לא נמצאו הבעלים - אם הבעלים אינם באים לקחת את האבידה אחר שהכריז והמתין יותר משבועיים שלושה משפרסם כהלכה, ישום את ערך האבידה כמה היא שוה בסוג כסף שערכו נשמר ויכתוב לו באיזה פתק וישמרהו, ואח"כ יכול להשתמש באבידה, ובימינו אפילו אם יש סימנים באבידה ואינו מוצא את בעלי האבידה, אם זו אבידה המצויה לרוב כגון שאין זה חפץ יחודי אלא מצוי לקנותו יעשה כנ"ל ויקח את החפץ לעצמו [אג"מ בקונטרס מצות אבידה וכן הוא בפתחי חושן הלכות אבידה פ"ו הערה כד].

 

Comments