פירות יבשים שנמצאו מתולעים

07.04.19

Question

שלום כבוד הרב
קניתי בחנות פירות יבשים לכבוד החג, וכשפתחתי את השקית שהגעתי הבית מצאתי שיש בהרבה מהפירות תולעים, וכשפנתי בחזרה לחנות שבה קניתי את הפירות, המוכר טען שזה דרכם של פירות יבשים להתליע ואינו רוצה להשיב לי את כספי בחזרה או להחליף את הפירות באחרים שאינם מתולעים. האם הוא צודק בטענתו או לא?

Answer

שלום וברכה

תשובה: אכן, ישנם פירות שיש בהם מציאות גבוה של תולעים כמו התאנים, ולכן אם מצאת בהם תולעים וזה היה באופן לא יוצא מן הרגיל לאותם סוג פירות אז המוכר צודק. אולם, אם מדובר שכמות הולעים שמצאתם היא גבוה מאוד ואין דרך בכך אז המוכר טועה וצריך הוא להשיב לך את כספך או לחילופין להחליף לך את הפירות באחרים.

מובא במשנה בבא בתרא [צג, ב] המוכר פירות לחבירו - הרי זה מקבל עליו רובע טנופת לסאה, תאנים - מקבל עליו עשר מתולעות למאה וגו'. ופירש רשב"ם דאורחייהו בהכי.

ובחידושי הרשב"א [שם] הביא משמיה דהרי"ף ז"ל דכל הני שעורי באתרא דליכא מנהגא, אבל באתרא דאיכא מנהגא, קיימא לן דבכל כי הני הכל כמנהג המדינה וכן פסק הרמב"ם ז"ל [פרק י"ח] מהלכות מכירה.
מיהו, הגאון רבינו האיי ז"ל כתב דאין הולכין בכל אלו אלא כדרך שמביאין אותן שם באותו מקום, ובמקום שאין מנהג ידוע אין דנין בו באלו השיעורים, אלא רואין היאך מביאין אנשי המקום פירותיהן מן השדה ומקבל עליו כיוצא בו,  וכמו שאמרו בכיוצא באלו בפרק המפקיד [מ, א] ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה.
והנה בשו"ע [חו"מ סימן רכט ס"א] פסק כדברי הרי"ף והרמב"ם דהמוכר חטים לחבירו, מקבל עליו רובע קטנית לכל סאה. שעורים, מקבל עליו רובע נישובית לסאה. עדשים, מקבל עליו רובע עפרורית לסאה. תאנים, מקבל עליו עשר מתליעות לכל מאה. (והוא הדין אחד לכל עשרה) וגו'.

ואומר הסמ"ע [ס"ק ב] דקמ"ל בזה, דלא תימא הקונה עשרה דהוא דבר מועט מקפיד ורוצה שיהיו כולן טובים.
אכן, במעשה דידן יש לחלק תחילה בין תאנים לתמרים, דבשלמא תאנים ידוע הדבר שרבים מהם בחזקת מתולעים, ויתכן שכל מה שפסק שו"ע גבי תאנים 10%, יכול להיות שבזמננו האחוזים הרבה יותר גבוהים, ואמרו לי כמה מומחים העובדים כמשגיחים בענייני התולעים ואמרו שפעמים ישנם אחוזי מתולעים בתאנים המגיע ל 30% עד 40%, ולכן יכול לטעון המוכר קים לי כדברי האומרים הנ"ל, דאין שיעור ברור בדברים אלו, אלא הולכים בזה אחר מנהג המקום. ואין זה בגדר קים לי נגד שו"ע, כיון שיש מקום גדול לומר שהמציאות בזה שונה, וגם מרן השו"ע יודה בכה"ג. וע"כ יש צד שראובן לא יכול להחזירם לחנות בטענת מקח טעות אם מצא תולעים בתאנים, אא"כ מצא כמות גדולה של מתולעים היוצאת מגדר הרגיל בזמננו.
זאת ועוד, יש לעיין אם יכול המוכר לטעון כיון שדעת הריב"ש [שורש רצא] בעניין מיעוט המצוי דעד קרוב למחצה אם אין תולעים, אין הוא חייב לבדוק, א"כ אומר המוכר מדוע בדקת. אולם יש לדחות טענה זו, כיון שבאיסור דאורייתא רבים מן הפוסקים סוברים כדעת המשכנות יעקב האומר שעד 10% הוא מיעוט המצוי, וישנם האוחזים כדעת הגרי"ש אליישיב זצ"ל שיש להחמיר כמאן דאמר 5%, וכן אמר לי הגאון הרב יעקב יוסף זצ"ל. ע"כ נראה שלא שייך לטעון כן, שהרי הקונה רשאי להחמיר לכתחילה כדעת רבותיו. ועוד כמה סיבות ואכמ"ל.

אמנם, לעניין התמרים כיון שאחוז המתולעים אינו גבוה, בפרט אם קנה אותם כאשר הם סגורים עם הקליפה העליונה כפי שאומרים העם - אם יש לתמר 'כיפה' אז הוא בסדר, דבכה"ג ידוע שאחוזי המתולעים בכה"ג נמוך הרבה יותר, ולכן אם מצא בהם תולעים יותר מ4.1% יש כאן מקח טעות ויכול להחזירם לחנות.

העולה מכל:
א. לגבי התאנים גם אם מצא בהם תולעים אין בזה מקח טעות אא"כ נמצאו תולעים הרבה יותר ממה שרגילות להיות בזמננו.
ב. לגבי תמרים כל זמן שלא נמצאו יותר מ4.1% מתולעים אין זה בגדר מקח טעות. יותר מזה יכול להחזירם לחנות.

Comments